MANUAL/FAQ

ESTACIONS

 https://sites.google.com/site/irrglapp/faq6/2017_07_09_18.40.55.png   
   
   

Dades i Previsions
Basat en l'API de Weather Underground ™, les previsions es generen a partir del seu sistema de pronòstic que aprofita una gran quantitat de dades meteorològiques que s'obtenen de la comunitat, sistema conegut com BestForecast ™.
La xarxa en constant expansió amb més de 250.000 estacions meteorològiques personals és la més gran del seu tipus i proporciona una capacitat única per proporcionar els pronòstics locals basats en dades meteorològiques reals. Utilitza els models de pronòstic més innovadors disponibles i verifica de forma creuada la seva sortida amb tots els punts de dades localitzats.
Càlcul de la ETo mitjançant el mètode de la FAO.
Per ubicacions a Espanya, utilitzem el pronòstic de l'AEMET.
Dades mitjans històrics
S'utilitzen 14.000 estacions agroclimàtiques voltant del món, basades en les xarxes del NOAA, BOM Austràlia, SIAR, AEMET, EUSKALMET, RURALCAT
TMY
Any Meteorològic Tipico, TMY (Hall et al., 1978): 365 dies seleccionats d'anys individuals per formar un any complet. Representa les condicions típiques, representatives o de referència d'una sèrie llarga d'anys. 4 paràmetres analitzats: Tmax, Tmin, Prec i ETo. Càlculs dels estadístics FS (Finkelstein-Schafer) i WS (sumes ponderades). Criteris de persistència mitjançant percentils.
GDD
Es calculen els graus dia de les dades existents descarregats, mitjançant el mètode del triangle doble, de l'any en curs.
Les previsons GDD de realitzen utilitzant les dades de l'any típic TMY de l'estació seleccionada.

SIGPAC

   

Informació del SIGPAC de la parcel·la, a Espanya excepte el País Basc i Navarra.
Cerca per localització i per referència cadastral.

PARCEL·LES

   


Grup: Es comença la selecció del cultiu. 
Superfície de la Parcel·la.
Diàmetre de copa: En el cas de fruiters. Data de sembra o inici, després de l'aturada vegetati-va, en alguns cultius.
Tipus de reg: Aspersió, Goteo, Inundació, Solcs.
Pèrdues: O manca d'uniformitat de la instal·lació. És l'aigua que no arriba a la planta.
Cabal per planta: Nombre de goters pel seu cabal unitari.
Ràtio precipitació: En Aspersió és una característica de l'aspersor.
Cabal emissor i emissors/m2: En alguns cultius, pot deduir-se de la densitat de plantació, plantes/m2 i emissors/ planta.
Marc de plantació: Distància entre plantes per la distància entre carrers.
Kc: Coeficients de cultius, pot editar-se.
Es pot afegir, esborrar o incloure fotos, així com compartir-les a les seves xarxes.

PLAGUES

   

Per a cultius i postcollita, les plagues i malalties o altres tractaments poden ser seleccionats i obtenir els formulats corresponents i els seus productes autoritzats.
S'obté informació de dosi i dates de seguretat. Així com el seu Registre Fitosanitari.
Alternatives no químiques d'intervenció:
En alguns cultius s'obté la informació dels Agents de Control Biològic i l'efecte secundari del tractament a la fauna beneficiosa.
Base de dades del MAPAMA, IVIA, UCA i EPPO.
Es pot afegir, esborrar o incloure les seves fotos de plagues o fauna beneficiosa, així com compartir-les a les seves xarxes.
Cada cultiu o parcel·la pot tenir diversos registres fitosaniraris i aquests poden relacionar-se amb empreses, personal, equips i documents.

ANÀLISIS

   


Cada cultiu o parcel·la pot relacionar-se amb diversos registres d'anàlisi i aquests poden relacionar-se amb empreses, personal i documents.
VEGETAL
Substàncies actives detectades i anàlisis foliars.
AIGUA
Substàncies actives detectades i anàlisi d'aigua.
SÒL
Substàncies actives detectades i textura del sòl.
NPK
Formulació de fertilització en funció de les dades de parcel·la, cultiu. En alguns cultius realitza l'ajust en funció de les necessitats d'aigua i les anàlisis foliar i d'aigua i de producció.
COLLITA
Substàncies actives detectades i producció.REG

   

Setmanal:
Màxim temps de reg: Permet limitar la durada de cada reg. L'aplicació té en compte el tipus de sòl i la profunditat de les arrels perquè no hi hagi pèrdues. Màxim nombre de regs, set.
Sensor de pluja: Seleccionat, el temps de reg és més gran, en no tenir en compte la pluja.
La precipitació és de la setmana anterior i si no s'ha regat per la pluja, no s'ha de tenir en compte en el balanç d'aquesta setmana. Té en compte la màxima pluja aprofitable per esdeveniments.
Quadre de reg: Parcel·les o zones, nombre de regs, temps de cada reg, volum d'aigua a la parcel·la, cabal de reg.
Podeu utilitzar tant les dades observades com els de la previsió, en funció de l'elecció a la pantalla de dades climàtiques.

Calendari de reg:
Permet triar els dies de reg i l'horari, tenint en compte les restriccions de nombre de regs i durades calculades.

Necessitats:
Calcula les necessitats mensuals d'reg segons les dades mitjanes històrics o dades mitjanes TMY si s'escau.

Històric:
Històrics dels regs calculats i realitzats.


FAQ


Què és IrrglApp?

És un gestor de camp, amb funcions de quadern de camp, fertirrigació, sanitat vegetal, postcollita i qualitat, disposant de les bases per a compartir dades i experiències..

És una aplicació de reg de 200 cultius, que es basa en el mètode de la FAO, realitzant un balanç setmanal que calcula l'aigua a reposar en un període de 1 setmana, per mitjà de l'evapotranspiració del cultiu ETc, la pluja efectiva utilitzable i els seus esdeveniments.

Elabora un calendari setmanal de reg, tenint en compte l'aigua fàcilment assimilable per la planta i el sòl. Donant lloc a un nombre de regs, la seua quantitat i la duració del reg a distribuir en la setmana vigent.

Com començar?

Si s'està localitzat, el programa buscarà les estacions més pròximes, actualitzant les dades d'ETo, pluja i esdeveniments dels últims set dies. Si una estació no té dades oferirà les dades mitjans històrics de l'ETo, havent d'introduir-se la resta. També pot utilitzar una altra estació o introduir manualment les dades.

S'utilitzen les dades de 250.000 estacions i el resplado de 14.0000 estacions amb dades mitjans històrics.

Quines dades es necessiten per a regar segons l'ETo?

Es necessita un cultiu, la seua data de sembra o d'inici i les pèrdues de la instal·lació de reg. En el cas de reg localitzat, el seu marc de plantació, és a dir la distància entre plantes per la distància entre carrers i el diàmetre de copa en arbres si és el cas, així com el cabal per planta, és a dir el nombre de goters per planta pel seu cabal unitari.

En el cas de reg per aspersió es necessita el ràtio de precipitació, que és la mesura en mm/h de l'aigua que cau en el sòl d'un sistema d'aspersió.

Els coeficients d'uniformitat, pèrdues per escolament, etc s'han d'incloure com a pèrdues.

A quin tipus de reg s'aplica IrrglApp?

Reg per aspersió, microaspersió i goteig, superfície o melgas (inundació, a manta), solcs i solcs alternats. En tots els casos ens dóna el nombre de regs per a set dies i la quantitat d'aigua. En el cas de reg localitzat i aspersió ens dóna el temps de cada reg.

Què són les pèrdues estimades?

És el percentatge d'aigua que no arriba a la planta, a causa de pèrdues en la instal·lació i/o falta d'uniformitat en el reg. Una bona instal·lació de goteig tindrà pèrdues inferiors al 15%. En aspersió les pèrdues per falta d'uniformitat en la distribució poden ser del 30%.

Com pot IrrglApp adaptar-se a les restriccions per sequera?

Hem inclòs alguns culltivos com a reg deficitari, que la seua finalitat és millorar algunes característiques de producció per mitjà d'un lleuger estrés, restringint part de l'aigua, per la qual cosa poden ser utillizados en cas de sequera.

Pot funcionar IrrglApp sense dades d'estacions agroclimáticas o meteorològiques?

Sí, en este cas les dades d'ETo, pluja i esdeveniments han de ser introduïts manualment. Les dits dades poden provindre de la base de dades mitjans publicats per organismes oficials o els seus propis mitjans.

Un esdeveniment de pluja són els dies amb pluja major de 0,2 x ETo, dies seguits de pluja es comptabilitzen com un esdeveniment de pluja.

Com s'usen les dades de pluja?

Tenint en compte l'Aigua Fàcilment Assimilable, que és funció del tipus del sòl, el tipus de reg i la profunditat de les arrels, que varia amb el cultiu i la seua etapa de creixement.

Quan ha d'usar-se IrrglApp i quan regar?

Ha d'usar-se totes les setmanes i si és possible en un dia fix, per exemple els dilluns. El resultat de la quantitat d'aigua, el nombre de regs i si és el cas el temps, poden distribuir-se al llarg dels següents set dies. Es tracta de fer balanços setmanals d'entrades i eixides, per això convé la regularitat en el càlcul.

Pot usar-se IrrglApp en qualsevol País?

Sí, IrrglApp utilitza el sensor de localització i sap a quina latitud es troba pel que utilitzarà els coeficients de cultius correctes, que varien segons l'estació de l'any . Al triar una zona i mes de sembra o inici s'utilitzen dades de duració d'etapes de creixement i Kces que han sigut aplicats en zones concretes. Es poden utilitzar les dits dades per a altres zones amb la limitació que coincidisquen les duracions de les etapes. Els Kces es recalculen per a la seua zona climàtica en funció de les dades històriques de l'estació agroclimática triada.

Es poden utilitzar els cultius d'altres zones en la meua?

Hem preferit mantindre la denominació original de les zones on han sigut provats els cultius. El correcte seria parlar de zones climàtiques, per exemple gran part de Califòrnia té un clima mediterrani, per la qual cosa és possible utilitzar els coeficients dels cultius en ambdós zones. L'important és fixar-se en la duració de l'etapes de creixement, que la zona climàtica siga la mateixa i que el mes de sembra/inici en la mateixa latitud coincidisquen.

Com aconseguir el major estalvi d'aigua amb IrrglApp?

El major estalvi s'aconseguiria utilitzant IrrglApp com a referència i mesurant la humitat del sòl com a indicador de la variació de la reserva. IrrglApp pot adaptar-se per a gestionar la dita informació i aconseguir el major estalvi i la major qualitat de les seues collites.

Es rega per a suplir la falta de pluja i evitar l'estrés hídric, posant l'aigua a disposició de les plantes on siga fàcilment assimilable per elles, evitant l'excés de reg i les pèrdues per percolació i limitant l'evaporació en el sòl fora de l'àrea d'influència del cultiu.

Què significa 1 mm d'aigua?

Els mm de columna d'aigua equivalen a l/m2 i al seu torn equivalen a 10 m3/Ha.

Com enviar les dades al programador de reg?

Hem de saber el tipus de programador i la seua seqüència de programació a distància.

Adaptarem IrrglApp per a enviar la dita programació per a manejar les diferents vàlvules. Consulte'ns.

Com usar les dades del/els sensors d'humitat del sòl?

La funció dels sensors d'humitat és evitar les pèrdues per percolació i/o regar quan el sòl comença a assecar-se.

IrrglApp calcula el nombre de regs i el temps de reg perquè l'aigua siga fàcilment assimilable a les plantes tenint en compte la profunditat de les arrels i el sòl.

Si un sensor donara excés d'humitat en un dia de la setmana hem d'augmentar el nombre de regs, disminuint el valor del temps màxim de cada reg.


Comments